Lietošanas noteikumi

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CSC TELECOM”, Reģ.Nr. 40003611196, jurid. adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012, no vienas puses (turpmāk – Operators) un klients, fiziska persona, kura ar Travelsim priekšapmaksas sim karti (turpmāk – SIM karte) izmanto mobilo sakaru pakalpojumus (turpmāk – Klients), no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

1. Līguma priekšmets

Operators sniedz Klientam mobilo sakaru pakalpojumus pēc veiktās priekšapmaksas saskaņā ar tarifiem, pakalpojumu aprakstiem, pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem, kas norādīti šajā līgumā un Operatora oficiālajā mājaslapā www.travelsim.lv (turpmāk – mājaslapa). Izveidojot savu pasūtījumu, Klients apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt šī Līguma nosacījumiem.

2. Pušu saistības:

2.1. Operators apņemas:

2.1.1. sniegt pakalpojumus Klientam saskaņā ar tarifiem, pakalpojumu aprakstiem, pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, kas norādīti šajā Līgumā un mājaslapā;

2.1.2. atbildēt uz Klientu sūdzībām un pretenzijām, kas ir nosūtītas elektroniski uz e-pasta adresi travelsim@csc.lv, ne vēlāk ka 14 (četrpadsmit) dienu laikā.

2.2. Klients apņemas:

2.2.1. iepazīties un ievērot šī Līguma noteikumus;

2.2.2. neizpaust trešajām personām personīgo identifikācijas numuru (turpmāk – PIN kods), kas ir individuāla parole, lai piekļūtu mobilo sakaru pakalpojumiem, izņemot likumā noteiktajos gadījumus;

2.2.3. lasīt un pieņemt zināšanai informāciju par izmaiņām Līgumā, tarifos un pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, kā arī par citām izmaiņām, kas publicētas mājaslapā.

2.3. Klientam ir tiesības izmantot pakalpojumus saskaņā ar tarifiem, pakalpojumu aprakstiem, pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem, kas norādīti šajā Līgumā un mājaslapā. Klientam ir tiesības atteikties no Sim kartes izmantošanas saskaņā ar Līguma 8.punktu.

3. Pakalpojumu apraksts

3.1 Pakalpojumu apraksti un to izmaksas, kas ir aktuāli līguma noslēgšanas laikā, ir publicēti mājaslapā. Operatoram ir tiesības tos mainīt, publicējot aktuālo informāciju mājaslapā.

3.2 Klients par samaksu atbilstošu cenrādim pērk no Operatora SIM karti ar Igaunijas tālruņa numuru, diviem PIN kodiem (PIN 1 un PIN 2), diviem atbilstošiem individuālajiem kodiem (PUK 1 un PUK 2) un 19 zīmju sērijveida SIM numuru. Sērijveida numurs var būt nepieciešams, lai veiktu identifikāciju, kontaktējoties ar Operatora atbalsta dienestiem.

3.3 TravelSim SIM kartes tālruņa numuru Klients saņem pēc pasūtījuma pabeigšanas.

3.4 Klients, izveidojot pasūtījumu par Operatora precēm un pakalpojumiem, apliecina, ka viņam ir zināms, ka ne visas tirgū esošās mobilo sakaru ierīces spēj nodrošināt pakalpojumus, kurus piedāvā Operators.

4. Pakalpojuma sniegšanas noteikumi

4.1 Lai izmantotu Operatora nodrošinātos mobilo sakaru pakalpojumus, Klientam ir nepieciešama bilance (kredīts), kuru var iegādāties mājaslapā.

4.2 Operators piedāvā preces vai sniedz pakalpojumus tikai tad, ja ir veikta priekšapmaksa. Apmaksa ir veikta, ja summa, kura jāiemaksā Klientam, tiek ieskaitīta Operatora kontā. Klients par veiktajiem pirkumiem mājaslapā saņem rēķinu, kuru var lejupielādēt jebkurā laikā mājaslapas sadaļā “Mans kabinets”.

4.3 No bilances tiek atskaitīta samaksa par pakalpojumu atbilstoši tarifiem, kas norādīti mājaslapā. Dažreiz maksājums tiek atskaitīts ar kavēšanos. Operators var veikt pārrēķinu, ja ir notikusi kāda kļūda.

4.4 Klientam ir iespēja pārbaudīt savas bilances aktuālo stāvokli. Lai to izdarītu, ir jāieiet sava tālruņa izvēlnē “SIM Menu” – “Check balance” vai savā mobilajā ierīcē jāievada kods 099 (vai *146*099#) un jānospiež zvanīšanas taustiņš.

4.5 Klients var pārbaudīt savas bilances aktuālo stāvokli mājaslapā sadaļā “Mans kabinets”. Datiem par bilances aktuālo stāvokli nav obligāts raksturs, un tie nevar būt par pamatu, lai Klients izvirzītu jebkādas prasības.

4.6 Visi mobilo sakaru pakalpojumi, kurus nodrošina Operators, tiek nodrošināti, apmaksājot tos no bilances, un tiek pārtraukti, tiklīdz bilances summa ir izlietota. Valstīs, kurās ienākošie zvani ir bezmaksas, ir iespējams saņemt ienākošos zvanus arī tad, ja ir izlietota visa bilances summa.

4.7 Līdzekļu ieskaitīšana Klienta bilancē notiek automātiski, tiklīdz ir ienākusi atbilstoša summa Operatora bankas kontā vai ja šo summu ieskaitījušas kredītiestādes.

4.8.Klientam ir zināms, ka tādā gadījumā, ja viņš, veicot apmaksu, ir norādījis nepareizu tālruņa numuru vai numuru, kurš piešķirts citam Klientam, tā numura īpašnieks, kurš nepieder Klientam, var izmantot nepareizi ieskaitīto kredītu. Tādā gadījumā Operators, neatbild par notikušo un atdod Klientam tikai to summu, kura ir saglabājusies brīdī, kad Klients rakstiskā formā ir paziņojis Operatoram par kļūdu.

4.9 SIM kartes pazaudēšanas gadījumā Operators pēc SIM kartes bloķēšanas pēc Klienta vēlmes var pārnest kredīta atlikumu uz jauno SIM karti, pie nosacījuma, ja saglabājies tālruņa numurs. Par šo pakalpojumu Operators var pieprasīt maksu, ja tāda ir paredzēta mājaslapā.

5. SIM kartes un kredīta darbība

SIM kartes darbības laiks ir neierobežots, ja karte tiek regulāri izmantota. Ja karte netiek izmantota vai bilance netiek papildināta 365 dienas, tad priekšapmaksas karte var tikt deaktivizēta. Šādā gadījumā līgumattiecības starp Operatoru un Klientu tiek uzskatītas par izbeigtām.

6. Tarifi

6.1 Visas izmaksas un tarifi arī jau pasūtītajai precei ir saskaņoti starp Klientu un Operatoru atbilstoši tajā brīdī spēkā esošajiem pakalpojumiem, tarifiem un izmaksām, kas publicētas interneta mājaslapā.

6.2 Klients piekrīt tam, ka apmaksa par izmantotajiem pakalpojumiem notiek atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem, kuri ir spēkā pakalpojuma izmantošanas brīdī. Ar aktuāliem tarifiem var iepazīties visu diennakti mājaslapā.

6.3 Sarunu laiks Eiropas valstīs tiek uzskaitīta ar soli 1 sekunde pēc pirmā 30 sekunžu soļa, pārējās valstīs uzskaites solis ir 1 minūte.

6.4 Klients saņem informāciju par cenu izmaiņām mājaslapā www.travelsim.lv, izmaiņas var tikt veiktas un var tikt atsauktas jebkurā laikā. Ja Klients turpina izmantot pakalpojumu, tas liecina, ka viņš atzinis izmaiņas tarifos.

6.5 Ja Klienta mobilā ierīce ir nozagta, sabojāta vai pazudusi ar jūsu SIM karti, Operatoram nav pienākums kompensēt zaudējumus.

7. Piegādes nosacījumi

Materiālo vērtību piegāde (SIM karte) tiek realizēta 3 darba dienu laikā no dienas, kad tiek saņemta apmaksa par pakalpojumiem no Klienta, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā. Piegāde tiek realizēta uz Klienta norādīto adresi. Klients sedz visus izdevumus, kuri var rasties, ja sniegti nepareizi, nepilnīgi dati par Klientu vai piegādes adresi. Klients var saņemt pasūtīto SIM karti arī Operatora birojā, ja ir izteicis šādu vēlmi.

8. Līguma laušana un atteikuma tiesības

8.1 Tā kā Klients ir patērētājs un slēdz līgumu ar Operatoru par priekšapmaksas mobilo sakaru pakalpojumiem internetā, tad Klientam ir tiesības lauzt līgumu, nenorādot iemeslu. To var izdarīt 14 dienu laikā pēc preces – SIM kartes saņemšanas no Operatora. Iesniegums par atteikšanos jāiesniedz rakstiskā formā uz norādīto e-pasta adresi travelsim@csc.lv norādītajā laikā.

8.2 Ja Klients izmantojis savas tiesības pārtraukt līgumu, viņam ir pienākums nosūtīt atpakaļ Operatoram saņemto preci. Kad Operators ir saņēmis preci, tas atmaksā Klientam saņemto summu par preci. Nauda tiek atmaksāta pie nosacījuma, ja prece tiek atgriezta Operatoram neizmantota, tādā stāvoklī, ka to var pārdot citam Klientam (SIM karte nav izlauzta no turētāja un nav bojāta). Pasta izdevumus sedz Klients. Ja Operators saņem preci sabojātu vai lietotu, samaksa par preci netiek atmaksāta.

8.3 Operatoram ir tiesības vienpusējā kārtā lauzt līgumu un bloķēt, un/ vai norakstīt naudas summu no Klienta kredīta, ja Operatoram ir pamats uzskatīt, ka Klients nav iesniedzis pareizus datus un/vai pakalpojumi tiek izmantoti negodīgiem mērķiem un/vai Klients pārkāpj krimināllikumu un/vai ir draudi Operatora iekārtām, partneru pakalpojumiem vai arī valsts drošībai.

8.4 Klientam ir tiesības jebkurā laikā vienpusējā kārtā lauzt līgumu vai neizmantot TravelSim Pakalpojumus. Pēc Klienta pieprasījuma, Operators var bloķēt Klienta TravelSim karti. Ja uz TravelSim sim kartes ir bilances atlikums, Operators neveic tā atmaksu.

9. Garantijas

9.1. Operators nodrošina pakalpojumu tādā veidā un apmērā, par to cenu un kvalitāti, kādā tā ir pieejama uz pakalpojuma sniegšanas brīdi.

9.2. Operators pielieto visus spēkus un resursus, lai nodrošinātu nevainojamus un kvalitatīvus pakalpojumus, tomēr Operators nenes atbildību par Klienta tiešajiem vai netiešajiem zaudējumiem, kas radušies pakalpojumu izmantošanas laikā, vai laikā, kad ir bijuši traucējumi to izmantošanā, sakarā ar to, ka pakalpojuma sniegšana tiek nodrošināta ar trešo personu (mobilo sakaru operatoru) starpniecību ar viesabonēšanas nosacījumiem.

10. Atbildība un neparedzami gadījumi

10.1 Operators neatbild par partneru saistību neizpildi, kurus tas nevar kontrolēt. Piemēram, avārijas tīklā, neparedzēti, neizbēgami notikumi, kurus Operators nevar ietekmēt un kuru rašanās nav viņu vaina, piemēram, karš, dabas katastrofas, streiki un pārtraukumi sakaros, kas atbrīvo Operatoru no atbildības laikā, kad notiek šie traucējumi. Ja pārtraukums ir ilgāk par divām nedēļām, abas puses ir tiesīgas atteikties no līgumsaistībām. Ja Operators kavējas ar pakalpojumu nodrošināšanu, Klientam ir tiesības lauzt līgumu, kad ir pagājis noteiktais papildus termiņš.

10.2 Operatora pakalpojumus var ietekmēt gan radiotehniskie, gan atmosfēras, gan ģeogrāfiskie apstākļi, kā arī tehniskie un ražošanas iemesli (darbi sakarā ar tehnisko apkalpošanu, remonts, jaudas pārslodze, pārtraukumi elektroapgādē). Pārkāpumi, ierobežojumi vai pārtraukumi var rasties pēc avārijas situācijām un katastrofām vai neparedzētu apstākļu dēļ (streiki, atlaišanas). Šādos gadījumos Klientiem nav tiesību pieprasīt atmaksāt zaudējumus, samazināt izmaksas vai izvirzīt līdzīgas prasības.

10.3 Operators neatbild par partneru pakalpojumu aizkavēšanos vai citiem iemesliem, ja šie pārkāpumi radušies, bet Operators tos nevar ietekmēt, turklāt tas neatbild par satura pareizību, kurš saņemts no trešajām personām.

11. Datu aizsardzība

11.1 Klients piekrīt tam, ka Operators ir tiesīgs ievākt, apstrādāt un izmantot Klienta datus.

11.2 Operators apņemas maksimāli uzmanīgi apstrādāt datus un ievērot likumdošanu par personu datu neaizskaramību. Operatoram ir pienākums ievērot likumdošanu par personas datu neaizskaramību, kā arī nodrošināt informācijas aizsardzību. Operatora darbiniekiem nav tiesību izplatīt konfidenciālu informāciju, ko nosaka Likums par personu datu aizsardzību. Klienta datus nedrīkst izplatīt arī trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams, lai izpildītu līguma nosacījumus vai pēc kompetentu valsts varas orgānu pieprasījuma un LR valsts institūciju pieprasījuma.

11.3 Klients piekrīt saņemt informāciju par Operatora pakalpojumiem elektroniski uz savu e-pastu vai ar SMS. Klients jebkurā mirklī var atsaukt savu lēmumu.

12. Līguma stāšanās spēkā

Līgums stājas spēkā, tiklīdz Operators saņem uz konta priekšapmaksu no Klienta pilnā apmērā.

13. Citi nosacījumi

13.1 Gadījumos, kad dažas darījuma datu pozīcijas pilnībā vai daļēji zaudē savu spēku sakarā ar likumdošanas izmaiņām, citi nosacījumi paliek spēkā. Operatoram ir tiesības jebkurā laikā izdarīt izmaiņas vai papildinājumus līguma nosacījumos, ja pēc līguma noslēgšanas ir mainījušies apstākļi vai to prasa izmaiņas likumdošanā.

13.2 Operatoram ir tiesības nosūtīt Klientam informāciju, kura attiecas uz līgumattiecībām, uz Klienta norādīto adresi vai kā ziņojumu (SMS) uz viņa TravelSim numuru.

14. Noslēguma nosacījumi

14.1 Visas domstarpības, strīdi vai prasības, kas izriet no šī Līguma vai ir saistītas ar tā izpildi, pārkāpumu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek noformētas saskaņā ar Operatora atrašanās vietu Latvijā, Rīgā, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

14.2 Mutiskām vienošanām nav saistošs juridisks spēks. Izmaiņām un papildinājumiem šajā līgumā jābūt noformētiem rakstiskā veidā, un tiek publicētas mājaslapā.

14.3 Šo noteikumu oriģinālvaloda ir latviešu valoda. Tie ir iztulkoti arī krievu un angļu valodās. Atšķirīga tulkojuma gadījumā, priekšroka ir tekstam latviešu valodā.

15. Operatora adrese un rekvizīti:

SIA “CSC TELECOM”

Reģ. Nr. 40003611196, PVN Nr. LV40003611196

Pasta adrese: Cēsu iela 31 k-3, 5.kāpņutelpa, Rīga, Latvija, LV-1012

Jurid. adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012

Banka: AS Swedbank

N.k.: LV88HABA0551004382736, SWIFT-kods: HABALV22